Stik A myggespray EXTRA m. 30% DEET, 100ml

Skarp pris: 96,95

Afskrækningsmiddel

Yderst effektiv mod stikmyg.
Må kun anvendes som afskrækningsmiddel mod myg.

Stik A myggespray EXTRA m. 30% DEET, 100ml

Afskrækningsmiddel

Yderst effektiv mod stikmyg.
Må kun anvendes som afskrækningsmiddel mod myg.

Omryst produktet før brug. Påføres direkte på de kropsdele, der skal beskyttes. Må ikke sprøjtes direkte i ansigtet. Påføres hænderne og derefter ansigtet for at undgå at ramme øjnene ved et uheld. Må ikke anvendes på beskadiget hud. Før ikke hænderne op til munden efter anvendelse. Vask hænder efter anvendelse. Ved anvendelse af solcreme ventes 30 minutter før anvendelse af produktet. Undgå at produktet kommer i kontakt med plast, urglas og briller. Produktet må ikke bruges af børn under 14 år.

Dosering: Spray 4-6 gange pr. underarm (svarer til en dosis på 1,1 mg/cm2). Produktet virker øjeblikkeligt og varigheden er 4 timer på stikmyg. Varigheden af produktet kan nedsættes ved sved, afvaskning, afgnidning, høje temperaturer (>30 grader C), vindhastighed, mm. STIK A Myggespray kan ikke påføres tøj. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagsrenovationen.

Advarsel: Brandfarlig væske og damp (H226). Forårsager alvorlig øjenskade (H318). Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Vask hænder efter brug. Vask huden når beskyttelse ikke længere er nødvendig. Brug kun på hud på ansigt, arm og ben. Må ikke påføres beklædningsdele. Skal anvendes med forsigtighed i ansigt og undgå kontakt med øjne. Hvis solcreme påføres produktet først påføres 30 minutter efterfølgende. Brug ikke produktet før badning. Hvis der er bruge for lægehjælp, medbring da beholderen eller etikette. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en læge.
Ved brand: Anvend vand til brandslukning.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes som afskrækningsmiddel mod stikmyg.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Produktet må kun anvendes 1 gang dagligt. Produktet må ikke anvendes til børn under 14 år. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes.

Ingredienser: 

N,N-diethyl-m-toluamide (DEET) CAS nr. 134-62-3
Ethanol

Er der angivet en * ved en ingrediens, er den 100% økologisk

Adresse

REN velvære ApS

Samsøvej 13

8382 Hinnerup

Tlf. 71 99 70 78

CVR: 31486513

paymentlogo paymentlogo paymentlogo paymentlogo paymentlogo
Kundeservice

Kontakt kundeservice på

tlf 71 99 70 78 mellem 10.00-13.00 (juli md.) eller på Chat og mail ordre@ren-velvaere.dk

Mails besvares indenfor max 24 timer

Forsendelse

Leveringstid 1-3 hverdage. Bestillinger modtaget inden kl. 15.00 bliver så vidt muligt sendt samme dag

Betingelser

Fragt & levering

Afhentning

Afhentning af varer:

Mandag-torsdag 8.30-15.30

Fredag. 8.30-15.00

e-mærket

>